01.12.2020. Проф. др Војин Грковић: КОНКУРЕНТНОСТ ЕНЕРГЕТСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Нова књига:

КОНКУРЕНТНОСТ ЕНЕРГЕТСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Издавач:

„ПРОМЕТЕЈ“, Нови Сад

Национални нафтни комитет Србије, Београд

Аутор:

Проф. др Војин Грковић


ISBN broj: 978-86-515-1670-5

У књизи је дефинисан појам конкурентности енергетских технологија. При томе се пошло од Портерове дефиниције појма конкурентности, Кругманове критике тога појма, као и од новијих виђења појма конкурентности уопште (Dong-Sung) и посебно конкурентности околине, енергије и природних ресурса (Chorafas).

Размотрени су постојећи индикатори ефикасности трансформације енергије, индикатори експлоатационих перформанси, индикатори антропогеног утицаја на животну средину и индикатори за системе генерисања електричне енергије са променљивим обновљивим изворима. Уведени су, приказани и размотрени и нови индикатори конкурентности. То су: 3Е индикатор и на бази њега развијена група индикатора, индикатори диспечебилности – као индикатори способности система да одговори на захтев за промену снаге и, као посебан индикатор специфична потребна површина тла сведена на укупну годишњу производњу електричне енергије те технологије. Дати су примери израчунатих вредности уведених индикатора конкурентности.

Предложен је поступак процене конкурентности енергетских технологија. Он се заснива на процени конкурентности целокупног технолошког портфолија уз коришћење уведених индикатора и, потом у другом кораку, на процени доприноса појединачних технологија конкурентности целокупног портфолија. При томе, поступак уважава чињеницу да свака технологија има своје место у укупном дијаграму оптерећења система. Овакав прилаз је довео до концепта конкурентности сложених технолошких структура формираних на бази кључних карактеристика сваке примењене технологије. У књизи су дати резултати бројних параметарских анализа конкурентности технолошких портфолија. Приказани су, такође и резултати анализа конкурентности електроенергетских система у изабраној групи европских земаља. Следеће две слике се дају као илустрација бројних представљених резултата. Виша бројчана вредност 3Е индикатора значи мању конкурентност одговарајућег електроенергетског система.

У посебном поглављу дата је генеза развоја модерне енергетске политике засноване на коришћењу технологија без емитовања сумпор-диоксида, почев од времена непосредно пре избијања енергетске кризе 1973. до друге деценије 21. века. Приказани су и, веома интересантни, литературни подаци који документују поједине аспекте савремене праксе компоновања електроенергетских портфолија, следећи такозвани Европски енергетски заокрет, као и поређење неких тачака европске и америчке енергетске политике.

У закључним разматрањима, на крају књиге упоређене су цене струје у разматраним европским земљама и анализом утврђене вредности индикатора конкурентности њихових електроенергетских система. Закључено је да висока цена струје у једној земљи не значи а priоri и да је њен електроенергетски систем мање конкурентан. Али и да важи закључак: ако једна земља има мање конкурентан електроенергетски систем, она ће, као последицу морати да има већу цену струје. Другим речима, већа цена струје може имати различите узроке, али мања конкурентност електроенергетског система ће увек имати за последицу већу цену струје.

 Резимирајући овај приказ, можемо рећи да су главни доприноси књиге: дефинисан појам конкурентности енергетских технологија, предлог нових индикатора конкурентности, развијен поступак процене конкурентности електроенергетских система и енергетских технологија, као и бројни резултати обављених анализа њихове конкурентности.

Због свега горе изнетог, читаоцима радо препоручујемо ову књигу, као веома занимљиво штиво. 

_____________________________________________________________

New book:

COMPETITIVENESS OF ENERGY TECHNOLOGIES  

Publisher:

PROMETEJ, Novi Sad

National Petroleum Committee of Serbia, Belgrade

The author:  

Vojin Grković PhD


ISBN 978-86-515-1670-5

The book defines the concept of competitiveness of energy technologies. Starting points were Porter's definition of the concept of competitiveness, Krugman's critique of that concept, as well as the newer views on the concept of competitiveness in general (Dong-Sung) and in particular the competitiveness of the environment, energy and natural resources (Chorafas).

An overview of the existing indicators that can be used for competitiveness assessment of energy technologies is given. The indicators comprise: efficiency indicators, performance indicators, the indicators of anthropogenic impact on the environment and the indicators for electricity generation systems with variable renewable sources. New competitiveness indicators have been introduced, presented and considered. These are: 3E indicator and a group of indicators developed on its basis, dispatchability indicators - as indicators of the system's ability to respond on the power demand and, as a special indicator, the specific required soil area reduced to the total annual electricity production of the technology. Examples of calculated values ​​of introduced competitiveness indicators are given.

A procedure for assessing the competitiveness of energy technologies has been proposed. It is based on the assessment of the competitiveness of the entire technology portfolio using the introduced indicators and, then, in the second step, on the assessment of the contribution of individual technologies to the competitiveness of the entire portfolio. In doing so, the procedure takes into account the fact that each technology has its place in the overall system load diagram. This approach has led to the concept of competitiveness of complex technological structures formed on the basis of key characteristics of each applied technology. The book presents the results of numerous parametric analyzes of the competitiveness of technology portfolios. The results of the analysis of the competitiveness of electric power systems in a selected group of European countries are also presented. The following two figures are given as an illustration of the numerous results presented. The greater numerical value of the 3E indicator indicate smaller competitiveness.   

A special chapter presents the genesis of the development of modern energy policy that is based on the use of intermittent renewable energy sources (i-RES), starting from the time immediately before the outbreak of the energy crisis in 1973 to the second decade of the 21st century. Also, are presented the very interesting literature data documenting certain aspects of modern practice in composing electricity portfolios, following the so-called European energy turn around, as well as the comparison of some points of European and USA energy policies.  

In the concluding deliberations, at the end of the book, the prices of electricity in the considered European countries are compared with the indicators of their electric power system’s competitiveness that were determined in the previous analysis. It was concluded that the high price of electricity in a country does not mean a priori that its electricity system is less competitive. But also, the conclusion is valid: if a country has a less competitive electricity system, it will, as a consequence, have to have a higher price of electricity. In other words, the higher price of electricity can have various causes, but the lower competitiveness of the power system will always result in a higher price of electricity.

Summarizing this review, we can say that the main contributions of the book are: defined concept of competitiveness of energy technologies, proposal of new indicators of competitiveness, developed procedure for assessing the competitiveness of electric power systems and energy technologies, as well as numerous results of analyzes of their competitiveness.

Due to all the above, we gladly recommend this book to readers, as a very interesting read.  

Документи

Вести

 • Okrugli sto "Klimatske promene...

  29.04.2021.
  Poštovani/a, Dana 11. maja 2021. godine, u organizaciji UPES, uz podršku organizacije Heinrich Boll Stiftung i... Сазнајте више...
 • Web трибина ДТС: Енергетска...

  08.04.2021.
                                                                ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                       СРБИЈЕ   Поштоване колегинице и колеге,... Сазнајте више...
 • Web трибина ДТС: Енергетска...

  05.04.2021.
                                                                     ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                             СРБИЈЕ Поштоване колегинице и колеге,... Сазнајте више...
 • Earth Week Webinar: Bioenergy:...

  03.04.2021.
  Bioenergy Technologies OfficeMarch 30, 2021 The U.S. Department of Energy (DOE) Сазнајте више...

Догађаји

 • Tрибина посвећена научно-стручном раду...

  13.01.2020.
                                    ЛАБОРАТОРИЈА... Сазнајте више...
 • Трибина ЈКП Београдске електране

  08.11.2019.
                                                    ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                  СРБИЈЕ                                                                        И                                                  МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У оквиру сталне трибине има... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС-а - Представљање...

  15.03.2019.
                                                              ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                            СРБИЈЕ   У оквиру сталне трибине има задовољство да Вас позове... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС-а: Транспорт и...

  03.04.2018.
                                                     ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                                                                                     СРБИЈЕ У оквиру сталне трибине има задовољство да Вас... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС-а: Енергетска ефикасност...

  07.03.2018.
                         ... Сазнајте више...