Издаваштво

Нит која је одржавала континуитет термике је била домаћа научна и стручна периодика. Велики допринос активности Друштва термичара дао је часопис "Термотехника". Часопис је инициран у оквиру припрема за IV Југословенски симпозијум термичара 1974, а уређиван је у Лабораторији за термотехнику и енергетику у Винчи одакле је та иницијатива потекла. Први главни и одговорни уредник часописа био је професор Милан Весовић са Машинског факултета у Београду, а наследио га је др Љубомир Јовановић из Лабораторије за термотехнику и енергетику Института "Винча".

Часопис је замишљен као гласило Друштва са објављивањем радова са симпозијума термичара али је убрзо почео да објављује научне и стручне радове из области преноса топлоте и масе из свих република СФРЈ. Највише радова је објављивано из Србије и Словеније, да би оснивање и других сличних часописа у републикама смањио прилив радова за Термотехнику. Од 1990. године објављују се радови само из Србије и Македоније и повремено из иностранства. Текући проблеми финансирања часописа доводили су повремено до успореног излажења и то по једног четвороброја годишње.
У првим годинама излазиле су три до четири свеске годишње.

Из "Термотехнике" је после више од две деценије 1997. године изнедрен међународни часопис "Thermal Science" који се штампа се на енглеском језику и покренут је исто у Лабораторији за термотехнику и енергетику у Винчи. У почетку је Thermal Science излазила два пута годишње, да би 2005 први пут штампана 3 броја, а од 2006 године излазе 4 редовна броја у тиражу од 350-400 примерака. Поред главног и одговорног уредника професора Симеона Окe издавањем и уређивањем часописа руководи Национални издавачки савет од 5 чланова. Од 2003 године часопис је добио регионални карактер, па у његовом уређивању учествује и Регионални издавачки савет у коме се налазе угледни стручњаци из Бугарске, Македоније, Грчке, Румуније, Републике Српске, Србије, Црне Горе, Хрватске и Словеније. О квалитету радова води рачуна и Међународно саветодавно тело у коме се налази 31 истакнути светски научник.
Часопис је основан ради објављивања резултата фундаменталних и примењених у наукама које заједно чине област термичких наука (у термотехници, енергетици, процесном и хемијском инжењерству, и у екологији) и суседних научних области: механика флуида (углавном турбулентна струјања), простирање топлоте, простирање материје, сагоревање и хемијске реакције, једнофазна и двофазна струјања и вишекомпонентни системи, високотемпературски токови са хемијским реакцијама. Часопис је постављен према свим критеријумима међународних часописа и временом стиче међународни углед и учешће све већег броја радова из иностранства, да би 2008. године био увршћен у списак међународних часописа  - ISI листа. Часопис излази већ више од једне деценије, стално повећава квалитет радова и број радова из иностранства. Часопис је стекао углед у не само у нашем региону већ и у свету и значајно допринео упознавању светске јавности са истраживањима у нас и у региону, али и обрнуто. Дистрибуира се на преко 150 адреса у иностранству, и око 150 адреса у земљи и размењује са 16 иностраних часописа и публикација. Укључен је у међународну интернет мрежу ДОАЈ – Direct Open Journal Access, чиме му је знатно повећана видљивост у свету, а од 2007 године Министарство науке изабрало је Thermal Science у групу од још 15 домаћих часописа, који су бити уврштени преко сајта Народне библиотеке Србије у међународну интернет мрежу ДОИ – Direct Open Information. Може се без претеривања рећи да је овај часопис значајно допринео угледу Друштва Термичара Србије.

Вести

Догађаји