20.11.2019. Knjiga Prof. dr. Mladen Stojiljković PRENOS TOPLOTE U FLUIDIZOVANOM SLOJU

 

  

                        Društvo termičara Srbije ima veliko zadovoljstvo da predstavi knjigu

                                                      Prof. dr. Mladen Stojiljković

                               PRENOS TOPLOTE U FLUIDIZOVANOM SLOJU

 

                                                                  SADRŽAJ

 

SPISAK OZNAKA

I        UVOD                                                                                                                           

II       OPŠTE KARAKTERISTIKE FLUIDIZOVANIH SLOJEVA                                        

1.    FENOMEN FLUIDIZACIJE                                                    

2.    OSNOVNE VELIČINE U FLUIDIZACIJI                     

2.1.  Prečnik čvrstih čestica                                                         

2.2.  Koeficijent sferičnosti                                                              

2.3.  Poroznost sloja                                                                         

2.4.  Specifična površina čvrstih čestica                                                

2.5.  Minimalna brzina fluidizacije                                                     

2.6.  Pad pritiska                                                                                               

2.6.1. Pad pritiska u fluidizovanom sloju                                                

2.6.2. Pad pritiska kroz distributor                                                

2.7.  Brzina odnošenja čvrstih cestica                                                            

2.8.  Granice postojanja fluidlzovanog sloja                                                       

3.    KARAKTERISTIKE MEHUROVA                                                                   

3.1.  Veličina i brzina mehurova                                                                      

3.2.  Zapreminski udeo mehurova u sloju                                                    

4.    ŠIRENJE FLUIDIZOVANOG SLOJA                                                              

4.1.  Srednja vrednost poroznosti                                                                      

4.2.  Promena poroznosti po visini sloja                                                            

5.    MEŠANJE I CIRKULACIJA ČVRSTIH ČESTICA                                              

5.1.  Podužna i poprečna difuzija čvrstih čestica                                             

5.2.  Brzina cirkulacije čvrstih čestica                                                                  

6.    MODELI FLUIDIZACIJE                                                                                       

III     RAZMENA TOPLOTE IZMEĐU GASA I ČVRSTIH ČESTICA U FLUIDIZOVANOM SLOJU

1.    KOEFICIJENT PRELAZA TOPLOTE IZMEĐU GASA I ČVRSTIH ČESTICA    

2.    PREGLED DOSADAŠNJIH RADOVA                                                          

2.1. Usamljena sfera                                                                                           

2.2. Nepokretan sloj                                                                                           

2.3. Fluidizovani sloj                                                                                              

3.    METODE MERENJA TEMPERATURE GASA I ČVRSTIH ČESTICA U FLUIDIZOVANOM SLOJU         

4.    MODELI ZA INTERPRETACIJU EKSPERIMENTALNIH REZULTATA          

4.1. Stacionarni režim                                                                                         

4.2. Nestacionarni režim                                                                                        

5.    UTICAJ POJEDINIH PARAMETARA NA KOEFICIJENT PRELAZA TOPLOTE        

6.    UPOREĐIVANJE EKSPERIMENTALNIH PODATAKA                                    

7.    RAZMENA TOPLOTE IZMEĐU MEHURA I EMULZIONE FAZE                      

8.    EFEKTIVNA TOPLOTNA PROVODNOST FLUIDIZOVANOG SLOJA    

IV      MODEL RAZMENE TOPLOTE IZMEĐU GASA l ČVRSTIH CESTICA U FLUIDIZOVANOM SLOJU

1.    MATEMATIČKI MODEL PROCESA                                                              

1.1. Jednačina energije                                                                          

1.2. Jednačina kontinuiteta                                                                              

1.3. Jednačina promene količine kretanja                                                          

1.4. Jednačina stanja i karakteristike gasa                                                               

2.    DISKRETIZACIJA I NUMERIČKI METOD REŠAVANJA DIFERENCIJALNIH JEDNACINA    

2.1. Mreža                                                                                                                    

2.2. Jednačina kontinuiteta                                                                                          

2.3. Jednačina za opštu promenljivu F                                                                       

3.    REŠAVANJE DISKRETIZOVANIH JEDNAČINA                                                             

4.    ALGORITIAM PRORAČUNA I PROGRAM ZA RAČUNAR                                             

4.1  Stuktura podprograma za određivanje temperature pojedinih faza po visini fluidizovanog sloja                                                                                                                               

4.2  Konvergencija rešenja                                                                                           

LITERATURA                                                                                                                     

V       RAZMENA TOPLOTE IZMEĐU FLUIDIZOVANOG SLOJA I POVRŠINA U SLOJU

1.    UVOD                                                                                                                         

2.    MEHANIZMI PROCESA RAZMENE TOPLOTE                                                        

LITERATURA                                                                                                                   

3.    PRIKAZ DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA                                                                

3.1. Razmena toplote između fluidizovanog sloja i zidova aparature                   

3.2. Razmena toplote sa uronjenim površinama                                                     

3.2.1. Vertikalne cevi                                                                                            

3.2.2. Horizontalne cevi                                                                                      

3.3. Razmena toplote sa uronjenim telima                                                           

3.4. Maksimalni koeficijent prelaza toplote                                                               

3.5. Lokalni koeficijenti prelaza toplote po obimu cevi                                         

3.5.1. Razmena toplote sa horizontalnim cevima                                             

3.5.2. Razmena toplote sa nagnutim cevima                                                    

3.6. Tabelarni pregled izraza za prenos (razmenu) toplote                               

LITERATURA                                                                                                                   

4.    PARAMETRI KOJI UTIČU NA RAZMENU TOPLOTE                                               

4.1. Uticaj brzine gasa                                                                                                 

4.2. Uticaj karakteristika čvrstih čestica                                                                   

4.2.1. Dimenzije i oblik čvrstih čestica                                                               

4.2.2. Fizičke osobine čvrstih čestica                                                                   

4.3. Uticaj karakteristika agensa fluidizacije                                                              

4.3.1. Toplotna provodnost gasa                                                                        

4.3.2. Specifična toplota gasa                                                                            

4.3.3. Gustina i viskoznost gasa                                                                          

4.3.4. Uticaj radnih parametara                                                                          

4.4. Uticaj geometrijskih karakteristika sloja i razmenjivačkih površina            

4.4.1. Uticaj geometrijskih karakteristika sloja                                                 

4.4.2. Uticaj položaja razmenjivačkih površina u sloju                                   

4.4.3. Uticaj geometrijskih veličina razmenjivačkih površina                        

4.5. Uticaj načina postavljanja i konfifguracije razmenjivačkih površina               

4.5.1. Uticaj ugla postavljanja                                                                       

4.5.2. Razmena toplote sa snopom vertikalnih cevi                                      

4.5.3. Razmena toplote sa snopom horizontalnih cevi                                   

4.5.4. Orebrenost razmenjivačkih površina                                                      

4.6. Uticaj ostalih faktora                                                                                         

4.6.1. Uticaj usporavanja sloja, elektrizacije, vibracja i sl.                             

4.6.2. Uticaj konstrukcije distributora                                                             

LITERATURA                         

__________________________________________________________

                                                                                       

Za sve dodatne informacije kontaktirajte autora na  mladens@masfak.ni.ac.rs

Вести

Догађаји

 • Tрибина посвећена научно-стручном раду...

  13.01.2020.
                                    ЛАБОРАТОРИЈА... Сазнајте више...
 • Трибина ЈКП Београдске електране

  08.11.2019.
                                                    ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                  СРБИЈЕ                                                                        И                                                  МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У оквиру сталне трибине има... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС-а - Представљање...

  15.03.2019.
                                                              ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                            СРБИЈЕ   У оквиру сталне трибине има задовољство да Вас позове... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС-а: Транспорт и...

  03.04.2018.
                                                     ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                                                                                     СРБИЈЕ У оквиру сталне трибине има задовољство да Вас... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС-а: Енергетска ефикасност...

  07.03.2018.
                         ... Сазнајте више...